Door een bestelling te plaatsen op www.blackharbour.nl, accepteert u eveneens de algemene voorwaarden van Black Harbour (Algemene voorwaarden).

De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Blackharbour. Lees deze aandachtig door. We raden u aan de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze indien nodig opnieuw kunt raadplegen.

 

1. Definities

Black Harbour: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 73247707.
Site: de website www.blackharbour.nl en al zijn sub domeinen.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Black Harbour.
Product(en): het product(en) zoals aangeboden op de site.
Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Black Harbour en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van Black Harbour.

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Black Harbour, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart in zijn bestelling, bevestiging of via een ander communicatiemedium, is Black Harbour enkel gebonden indien en voor zover Black Harbour deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de site en op ander materiaal afkomstig van Black Harbour zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de site.

3.2 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk op de site vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. Black Harbour kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site te allen tijde correct wordt weergegeven en/of volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de site en op ander materiaal van Black Harbour wordt weergegeven, kunnen typefouten en/of programmeerfouten bevatten. Black Harbour kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

3.4 Black Harbour kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur/textuur van het Product ten op zichte van het Product zoals weergegeven op de Site.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant het aanbod van Black Harbour aanvaardt, welk aanbod onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden.

4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Black Harbour ook de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.3 Indien blijkt dat de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Black Harbour het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 Black Harbour behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling van een Klant zonder opgave van redenen te weigeren.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra Black Harbour de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, zal deze de producten overdragen aan het transportbedrijf zoals gekozen door Black Harbour. Het transportbedrijf stuurt de producten vervolgens naar de Klant.

5.2 Black Harbour is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.3 De site bevat informatie over de wijze van levering van de producten en een schatting van de termijn waarin de producten aan de klant worden geleverd.

5.4 Indien Black Harbour niet in staat is de producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van acceptatie van de bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte brengen. In een dergelijk geval kan de Klant besluiten om ofwel een nieuwe leverdatum overeen te komen of de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Black Harbour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in het leveringsproces.

5.5 Black Harbour adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) dagen na levering per e-mail te melden.

5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

 

6. Intrekking / Retour

6.1 De Klant heeft het recht om het Product binnen veertien (14) dagen na levering van het Product aan de verkoper te retourneren.

6.2 De Klant moet Black Harbour op de hoogte brengen van zijn wens om het Product te retourneren door een retour aan te vragen via de mail service@blackharbour.eu binnen de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Deze aanvraag moet de volgende informatie bevatten: bestelnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, titel product met het aantal en afleveradres. Na ontvangst van deze e-mail verstrekt Black Harbour een Retour Autorisatie-nummer (“RA-nummer “) aan de Klant. De klant draagt de kosten voor verzending van de producten naar Black Harbour.

6.3 Geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd zijn en worden geretourneerd in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon. Retourzendingen die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, worden niet geaccepteerd. Textiel en SALE-items kunnen niet retour. 

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de retours. Het risico van het Product gaat over op Black Harbour wanneer Black Harbour het Product heeft ontvangen. Dit betekent dat Black Harbour niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor retours die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken bij het retourneren. We raden u daarom aan de retourzending zorgvuldig in te pakken, wij attenderen erop gebruik te maken van het originele verpakkingsmateriaal, en de status van de retourzending voor het pakket met de geretourneerde producten in de gaten te houden. Black Harbour maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde producten zal Black Harbour het totale aankoopbedrag binnen dertig (30) dagen aan de klant terugbetalen.

 

7. Betaling

7.1 De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan Black Harbour in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. Black Harbour is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

 

8. Garanties & Conformiteit

8.1 Black Harbour garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 Black Harbour biedt alleen garanties voor producten die op de site of in de winkel zijn gekocht en alleen vergezeld gaan van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs.

 

9. Klachtenbehandeling

9.1 Als de Klant klachten heeft met betrekking tot een Product (in overeenstemming met artikel 8 getiteld, “Garanties & Conformiteit”), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of de service van, kan hij een klacht indienen per e-mail. De contactgegevens van Black Harbour worden verstrekt aan het einde van de Algemene Voorwaarden.

9.2 Black Harbour zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Als Black Harbour niet in staat is binnen deze periode een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, bevestigt Black Harbour de ontvangst van de klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen deze verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie aan de Klant te kunnen geven.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Black Harbour ten opzichte van de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de prijs die voor die specifieke Overeenkomst is bepaald (inclusief btw en verzendkosten).

10.2 Black Harbour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verliezen, waaronder, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is Black Harbour niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De beperkingen uiteengezet in dit artikel 10.3, vervallen echter van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van Black Harbour.

10.4 Black Harbour is slechts aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst indien de Klant onverwijld schriftelijk ingebrekestelling geeft aan Black Harbour, waarin een redelijke termijn wordt bepaald waarin Black Harbour de mogelijkheid heeft om de ingebrekestelling te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ingebrekestelling te bevatten, zodat Black Harbour in staat is adequaat te reageren en/of adequaat te handelen.

10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade of verlies zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk aan Black Harbour heeft gemeld.

10.6 Black Harbour is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de Klant heeft geleden als gevolg van een “overmacht situatie”, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW (“ DCC “). Dit omvat onder andere (en zonder beperking) het evenement dat een door Black Harbour ingeschakelde derde partij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van een geval van overmacht.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Black Harbour geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Black Harbour de eigendom van de Producten.

 

12. Persoonlijke gegevens

12.1 Black Harbour zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

 

13. Pre-order voorwaarden (online)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van online pre-order items die enkel in onze winkel te. Arnhem verkrijgbaar zijn.

13.1 De betaling van het volledige aankoopbedrag dient online te worden voldaan.

13.2 Zodra het item gereed is om opgehaald te worden in onze winkel te. Arnhem zullen wij contact met u opnemen binnen een redelijk termijn.

13.3 Geteld vanaf de dag van het op de hoogte stelling van het gereed staan van het pre-order item stellen wij u in de gelegenheid om het item binnen 6 weken op te halen. 

14. Slotbepalingen

14.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, wordt indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter waar Black Harbour haar voorkeur naar heeft.

14.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen niet hierin zijn opgenomen.

Dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van Black Harbour bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.

 

Contact details

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

 

E-mail: service@blackharbour.eu

KvK nummer: 73247707

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22-06-2020.